Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Falkowska, adres poczty elektronicznej joannafalkowska@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502962322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 8 im. H. Sienkiewicza w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: Ul. Nowogródzka 5A 15-489 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps8@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 675 3412

Dostępność architektoniczna

Budynek jest w niewielkim stopniu dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Dodatkowe wejścia ewakuacyjne znajdują się z boku od strony wschodniej, po prawej stronie od wejścia głównego oraz z lewej strony budynku od strony zachodniej. Prowadzą do nich schody (ilość 3). Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody ( 3 stopnie) oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę lub od strony parkingu pokonać 2 schodki lub skorzystać z podjazdu.
Dzwonek znajduje się po lewej stronie w przedsionku głównym wejścia. 
Na schodach wejściowych głównych do przedszkola oraz progach w wejściu głównym naklejone zostały czarno-żółte pasy ( ułatwienie dla osób niedowidzących).

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind 
Budynek jest dwukondygnacyjny, piętrowy. Szatnia, 2 sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i prowadzące do nich korytarze znajdują się na parterze. Budynek posiada schody, które prowadzą na piętro gdzie znajdują się : hol,2 sale dydaktyczne, kuchnia i pomieszczenie do pracy indywidualnej. W budynku przedszkolnym korytarze sa przestronne, przejście przez nie jest swobodne. Drogi ewakuacyjne są drożne, a pracownicy przedszkola je znają. Budynek nie posiada windy. W szatni znajduje się ogólnodostępna toaleta.

Opis dostosowań 
Ogólnodostępna toaleta w szatni dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma mozliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu czy tez online.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 
Z prawej strony budynku i głównego wejścia od strony wschodniej znajduje się niewielki parking. Brak wydzielonego parkingu /miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

ul. Nowogródzka 5A
15 - 489 Białystok

tel. 85 675 34 12

Powrót na początek strony